Idle Mode Vs Active Mode ( Connected Mode) หลักๆ คือมีการใช้งานกับไม่ใช้งาน เริ่มต้นให้เข้าใจว่า แต่ละกลุ่มหลักๆ จะมีกิจกรรมย่อย ว่า Mobile (คนโบราณเรียก) , UE ( คนยุค 3G เริ่มเรียก) มีพฤติกรรม อย่างไรบ้าง

--

--

SSV = Single Site Verification เป็นการทดสอบการทำงานของ 1 site นะ อย่าไปทำเยอะกว่านั้น เดี๋ยวผิดจุดประสงค์ ส่วนใหญ่อาจจะเป็นการ Stationary Test หรือ Spot Test เป็นจุดๆ เพื่อดูว่า การทำงาน มันทำงานได้หรือเปล่า ตาม Test Case

--

--