แนะนำ codesandbox : instant IDE

codesandbox.io ตามชื่อเป็น กระบะทราย ที่ๆเอาไว้เล่นหรือทดสอบเหมือนของเล่นเด็ก แต่เป็นที่เล่นเกี่ยวกับการให้บริการ IDE ที่เอาไว้ทดสอบ บน cloud โดยที่เราไม่

ต้องเริ่ม ติดตั้ง OS ตั้งแต่แรก

เรา focus เรื่องที่เราอยากรู้เลย เช่น ตอนนี้ผมกำลังหัด react ก็เน้นเรื่อง react ไปเลย

ตัวเทคโนโลยีที่รองรับให้เราได้ทดลองก็ทันสมัยอย่างที่ผมทดลอง สร้าง react มันข้ามขั้นตอนตั้งแต่ลง npm init, install จนพร้อมให้เริ่ม code แรกใน index.js ได้เลย ประหยัดพลังงานไปได้มากโข ตัวผมเองส่วนใหญ่พอติดปัญหาเรื่องการติดตั้งก็จะพาลทำให้ไม่อยากทำอะไรต่อ

หน้าตาก็จะเหมือนกับ IDE ทั่วไป (เช่น VS Code) ด้านขวาสุดในรูปเป็น output ที่แสดงใน browser ส่วนตัวก็ถือว่าสะดวกดี หรือจะ แสดงเต็มหน้าจอในbrowser เหมือนเราดูใจ local แบบที่เราเคยดูก็ได้

ความสามารถอื่นๆก็สามารถใช้งานร่วมกับ github หรือ ทำงานร่วมกับทีมได้ครับ

บันทึกไว้เผื่อเป็นประโยชน์ครับ // yordja

--

--

--

music, computer, photo and girl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Santiphap Utta (yordja)

Santiphap Utta (yordja)

music, computer, photo and girl

More from Medium

Сценарий урока по английскому язык — что видит учите

CS373 Spring 2022: Vijay Kiran Vuyyuru: Final Entry

What Could I Do Distinctively To Win the Lotto Jackpot?

OnePlus 10 Pro Review, Specs and Price