เฟรมเวิร์คการเรียนรู้ Full StackWeb Framework

ขอจดบันทึกของตัวเอง หรือกำหนดเป็น Framwork ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา การทำงานของ Web Framework ในปัจจุบัน ซึ่งจะเอามาเปรียบเทียบ framework โดยเริ่มที่ Full Stack web (รวมทั้ง Front End และ Backend ใน Framework เดียวกัน) ดังต่อไปนี้ Ruby On Rails, Django และ Express จะได้รู้ขั้นตอนว่าแต่ละอันยากง่ายอย่างไร ก่อนที่จะเลือกตกลงปลงใจ ผิดถูกอย่างไรช่วยชี้แนะด้วยนะครับ

เพื่อเห็นภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนจบ จะแบ่งเป็น กลุ่มดังนี้

ขั้นพื้นฐาน

 1. การติดตั้ง : การติดตั้งทั้งบน Windows และ Mac เจ็บปวดแค่ไหน ส่วนตัวแล้วผมมีปัญหากับขั้นตอนนี้มากๆ ทำให้เป็นข้ออ้างหลัก ในการหัดเขียนโปรแกรมไม่สำเร็จเลยทีเดียว :)
 2. Plugin : Module ( เช่น npm ,pip, gem ) และมี Module ที่สำเร็จแล้วมากน้อยอย่างไร ขั้นตอนการติดตั้ง plugin เป็นอย่างไร
 3. การสร้าง Static Page : เริ่มสร้างหน้าเดียว พวก Landing Page , Home Page
 4. Routing : การเชื่อมต่อระหว่างหน้า link
 5. Form : การสร้างการใช้งาน ส่งข้อมูลออกจาก Form
 6. Scaffold : มีการสร้าง Template ขึ้นโครงของ Project หรือหน้าต่างๆ ให้โดยอัตโนมัต ิ
 7. MVC : Model View Controller แบ่งส่วน ไฟล์ อย่างไร
 8. Database Migration : การจัดการสร้าง โครงสร้าง Database หรือไม่อย่างไร
 9. CRUD พื้นฐาน ให้ครบทุกหน้าที่พื้นฐานของ REST คือ Create Read Update Delete ทำได้อย่างไร

ยากขึ้นอีกหน่อย

 1. Authentication : เป็น Function ที่จำเป็นของการทำ Web ในปัจจุบัน ที่ต้องมีการสมัคร ให้ผู้ใช้งานกรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง หรือกรณีลืม Password มี Function ส่ง mail เพื่อขอกู้คืน หรือแนะนำวิธีในการกู้คืน
 2. Testing : รองรับการเขียน Testing หรือไม่ , TDD Test Driven Development ส่วนตัวคิดว่านี้คือการเขียน Spec เป็น Document ไว้ใน Code เลย
 3. การ Deploy : เพื่อ Run Production ให้ใช้งานจริง

สรุป

คิดว่าคงครอบคลุมการใช้งานที่เพียงพอ ครอบคลุมความสามารถ Framework ที่มีออกมา และพอให้สื่อสารกับคนอื่นรู้เรื่องนะครับ รบกวนช่วยชี้แนะแนวทางด้วยนะครับ :)

--

--

--

music, computer, photo and girl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Santiphap Utta (yordja)

Santiphap Utta (yordja)

music, computer, photo and girl

More from Medium

#100DaysofCode — Day[6] (7)

Learn git early

Code Smarter; Use a Debugger

CS50P Problem set 2 Just setting up my twttr